Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NOTARISKANTOOR POT & KOEKOEK

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Wij/ons: Notariskantoor Pot & Koekoek/opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) die (mede) de opdracht tot dienstverlening geeft/geven.
Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
Notaris: mr. Hester Marijke van de Kamp, notaris te Ermelo, haar waarnemer en/of haar opvolger.
Opdrachtnemer: de notaris. Als de notaris als natuurlijk persoon of via een rechtspersoon deel uitmaakt van een maatschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dan geldt deze maatschap of besloten vennootschap als enige opdrachtnemer.
Cliënt: de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) ten behoeve van wie wij de werkzaamheden verrichten.
 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en alle overige werkzaamheden die wij voor de opdrachtgever verrichten, zonder enige uitzondering. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij met ons schriftelijk anders is overeengekomen.
 
3. De werkzaamheden zullen door ons worden verricht met inachtneming van de voor ons geldende voorschriften. Verstrekte opdrachten worden door ons uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Wij zijn bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.
 
4. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle voor de behandeling van de opdracht door ons gevraagde gegevens aan ons te verstrekken en ons zo spoedig mogelijk in kennis te stellen over eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens. Wij zijn bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever/cliënt aan voormelde verplichting heeft voldaan. Indien de opdrachtgever/cliënt onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens aan ons verstrekt ten gevolge waarvan wij schade lijden of extra kosten moeten maken, hebben wij het recht deze schade en kosten bij de opdrachtgever/cliënt in rekening te brengen.
 
5. Wij zijn als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever/cliënt vast te stellen, cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder de opdrachtgever/cliënt hierover te informeren.
 
6. Indien de opdrachtgever/cliënt wijzigingen wenst in de oorspronkelijke opdracht en deze wijzigingen leiden tot extra kosten in de uitvoering van de opdracht, dan zijn wij gerechtigd deze extra kosten in rekening te brengen.
 
7. Onze offertes vervallen indien deze niet binnen twee maanden uitdrukkelijk zijn aanvaard. In de offertes opgenomen belastingen en verschotten zijn indicatief en worden aangepast indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze sinds het uitbrengen van de offerte zijn gewijzigd dan wel voor meerdere personen in rekening dienen te worden gebracht dan voor het aantal personen op basis waarvan de offerte is uitgebracht.
 
8. Door het verstrekken van een opdracht verbindt de opdrachtgever zich tot betaling van de aan hem inzake de opdracht gezonden declaratie(s)/nota(‘s).
 
9. Voor onze dienstverlening zal ons voor die diensten gebruikelijke honorarium in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en ons schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever is naast het honorarium ook eventuele door ons ten behoeve van de opdracht te maken kosten verschuldigd vermeerderd met een opslag voor de vanwege die kosten te verrichten werkzaamheden. Bij ten behoeve van de opdracht te maken kosten kan gedacht worden aan, maar niet uitsluitend:  reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, bankkosten, kosten voor koeriersdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten of kosten voor uittreksels uit het handelsregister, de gemeentelijke basisadministratie en andere openbare registers.
 
10.Indien meer (tijd voor) werkzaamheden (is besteed)/zijn verricht dan overeengekomen, dan wel meer dan de gebruikelijke werkzaamheden zijn verricht, dan zijn wij bevoegd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
 
11. Ingeval van annulering of voortijdige beëindiging van een opdracht is de opdrachtgever in elk geval verschuldigd het honorarium voor de reeds verrichte werkzaamheden (uren x tarief + omzetbelasting) en de door ons betaalde kosten vermeerderd met de opslag voor de vanwege die kosten verrichte werkzaamheden, zoals hiervoor bij punt 9 bedoeld, ook indien de werkzaamheden niet tot een notariële akte hebben geleid.
 
12. De nota dient vóór het tijdstip van passeren van de akte te zijn bijgeschreven op onze kwaliteitsrekening. Bij een declaratie bedraagt de betaaltermijn 14 dagen na declaratiedatum.
 
13. Wij hebben de bevoegdheid tussentijds of bij voorschot te declareren. Indien deze tussentijdse- of voorschotdeclaratie niet binnen de daarop aangegeven termijn is voldaan, mogen wij de verdere uitvoering van de opdracht opschorten, totdat de betreffende declaratie is voldaan.
 
14. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling behoeft te hebben plaatsgevonden en is hij aansprakelijk voor de kosten die wij vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van onze vordering maken, alsmede ter zake van de in verband daarmee door ons vanwege invordering bestede tijd op basis van het op ons kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is de opdrachtgever vanaf dat moment over die vordering de wettelijke rente verschuldigd tot de dag van werkelijke bijschrijving.
 
15. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan ons verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is die natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie/nota, onverschillig of de declaratie/nota ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 
16. De overeenkomst eindigt na voltooiing van de werkzaamheden of  na voortijdige beëindiging van de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever en zodra betaling van de nota/declaratie heeft plaatsgevonden.
 
17. Over gelden die op onze kwaliteitsrekening staan, wordt rente vergoed dan wel in rekening gebracht conform de daarvoor door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vastgestelde regels.
 
18. Indien de opdrachtgever/cliënt een klacht heeft over onze handelwijze, houding, nota of declaratie, dan dient de opdrachtgever/cliënt deze klacht eerst aan ons voor te leggen. Indien daarop ontoereikend wordt ingegaan, dan kan de opdrachtgever/cliënt zich met zijn  klacht wenden tot: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de geschillencommissie Notariaat, de Kamer voor het Notariaat, de burgerlijke rechter.
 
19. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot onze aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door ons gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat wij onder die BAV dragen.
 
20. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor wij aansprakelijk zijn, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door ons gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat wij onder die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dragen.
 
21. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor in punt 19 en/of 20 bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden of deze geen dekking bieden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door ons in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.
 
22. Onze aansprakelijkheid en alle aanspraken jegens ons vervallen indien niet binnen één jaar nadat de opdrachtgever of cliënt daarmee bekend werd daaromtrent bij de bevoegde rechter een vordering aanhangig is gemaakt.
 
23. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens onze werknemers is uitgesloten. Ten behoeve van deze werknemers gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze werknemers kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 
24. Op de rechtsverhouding tussen ons en de opdrachtgever/cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, behoudens bij toepassing van artikel 18, uitsluitend aan de bevoegde rechter te Zutphen worden voorgelegd.
 
25. Vorderingen op ons kunnen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gecedeerd en niet worden verpand.